Spring naar hoofd-inhoud

Ik en ik en ik … zijn samen mij

Ik en ik en ik … zijn samen mij

Aan de ene kant wil ik dit…maar aan de andere kant wil ik dat...
Ik heb me voorgenomen het zo te doen….maar iets in mij zegt het toch anders te doen...
Ik wil rust maar ik wil ook actie en avontuur….
Het is alsof op mijn ene schouder een behoedzaam engeltje zit die mij in het oor fluistert en vanop de andere schouder roept tegelijkertijd een speels duiveltje….

Verschillende ikken
Herkenbaar?
Het lijkt wel of we uit verschillende ikken bestaan die elk afzonderlijk iets willen.

Dat is eigenlijk ook zo:
Onze persoonlijkheid zou je kunnen opdelen in delen van onszelf.
Deze delen, deze ikken, ‘wonen’ in ons onderbewustzijn. Ze hebben als het ware een eigen ‘kijk op de wereld’ (Model Of the World)….met een daarbij behorend gedrag.

De benaming ‘deel’ is hier metaforisch bedoeld. De delen zijn dus metaforen voor verschillende aspecten en kwaliteiten van een individu.

Zijn we door onze delen dan onsamenhangend gefragmenteerd?

Nee, behoudens de sub-persoonlijkheden van een psychiatrische stoornis, heeft elk individu slechts verschillende aspecten in zijn persoonlijkheid, hij is in feite een gemeenschap of familie van delen. We zijn dus met onze delen geassocieerd, verbonden.

Elk persoon is hiermee in totaliteit een entiteit met een kern van essentie.

Categorieën

Onze ‘ikken’ of delen kunnen we categoriseren in relatie tot:
- De rollen die we aannemen (moeder, vriend, leraar, probleemoplosser, lolbroek…)
- Onze kenmerken en gevoelens (de boze, de aardige, de onzekere, de perfectionist...)
- Onze kindsdelen (de speelse, het kleine meisje, de kwajongen, het benadeeld kind…)

Uitgangspunt in essentie: positief

Een deel bestaat uit het gedrag dat het vertoont en de intentie (of functie) die het dient voor de persoon en de gehele persoonlijke gemeenschap van delen.
Ieder deel heeft een positief doel voor het individu, ook als is het bijbehorend gedrag soms minder comfortabel.

Voorbeelden:
Het deel de Onzekere kan je behoeden voor ondoordachte keuzes of handelingen (positieve intentie). Het gedrag daarbij kan hinderlijk of oncomfortabel zijn.

- De Avonturier in je wil je horizon verbreden, je nieuwe leerervaringen bieden (positieve intentie).

- De Behoedzame zal je rust en evenwicht willen behouden (positieve intentie).

De delen kunnen, niettegenstaande hun positieve intentie soms zorgen voor incongruentie, ze kunnen conflicten veroorzaken en deze ook in stand houden.

Binnen NLP Practitioner-opleiding leren we onze ikken te respecteren. We leren communiceren en omgaan met (conflicterende) delen zodat we de positieve intentie inzien en begrijpen.  We leren het bijbehorende gedrag waar nodig te veranderen/meer comfortabel te maken.
Het kunnen respecteren, begrijpen en omgaan met je delen maakt je heel.
Dan kun je met een gerust hart zeggen: “Wat een rijkdom: ik en ik en ik en ik…zijn samen mij.”

MvO